Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

Kto prowadzi Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408 z późn. zm.) rejestr zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa prowadzi wojewoda. Dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez akademie medyczne lub centralny organ administracji rządowej organem rejestrowym jest natomiast minister zdrowia. Najczęściej miejscem prowadzenia rejestru jest wydział polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. W kilku województwach wojewoda powierzył to zadanie podległym sobie jednostkom - tzw. regionalnym centrom zdrowia publicznego.

Rola Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej jako rejestru pierwotnego

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej zaliczyć można do kategorii rejestrów pierwotnych. Oznacza to, że rejestracja podmiotu w jakimkolwiek innym państwowym rejestrze (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr REGON, NIP) jest uwarunkowana wcześniejszą rejestracją w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej. Rejestracja w systemie REGON a następnie w systemie ewidencji podatników, płatników podatków natomiast płatników składek ubezpieczeniowych (NIP) jest konieczne do zaewidencjonowania zakładu w rejestrze prowadzonym przez Fundusz Ochrony Zdrowia. Wpisy w poszczególnych rejestrach można, więc potraktować jako kolejne etapy w globalnym procesie rejestracji i ewidencjonowania działalności zakładu. Uświadomienie sobie tego faktu ma bardzo ważne implikacje dla zakresu gromadzonych danych. Nie można, bowiem warunkować dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru czy ewidencji od dostarczenia danych z rejestru znajdującego się na kolejnym etapie globalnego procesu rejestrowania. W tej kwestii, niektóre przepisy prawne są sprzeczne ze sobą i wymagają poprawy. Przykładowo: obecnie istniejące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864) wymaga od ZOZ dostarczenia do organu rejestrowego numeru NIP oraz REGON. Jeśli mamy do czynienia z nowo powstającym zakładem obowiązek ten jest bardzo trudny do wykonania gdyż odpowiednie przepisy normujące funkcjonowanie rejestru REGON (Art. 42 ust 1 p. 6 Ustawy o statystyce publiczne z dnia 29 czerwca 1995 r, Dz. Nr. 88, poz. 439 z późn. zm.) uzależniają, otrzymanie numeru REGON (organem nadającym numer REGON jest Wojewódzki Urząd Statystyczny) od przedstawienia przez wnioskodawcę, czyli ZOZ następujących danych:
a. nazwa organu rejestrowego
b. nazwa rejestru
c. numer księgi rejestrowej zoz

Podobnie jest w przypadku numeru NIP. Art.5 ust.3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. Nr. 142, poz. 702 z późn. zm.) mówi, że zgłoszenie identyfikacyjne powinno zawierać m.in. numer REGON, nazwę organu rejestrowego i numer nadany przez ten organ (numer księgi rejestrowe ZOZ).

Dokumenty przedstawiane przez zakład opieki zdrowotnej

§6 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864) określa szczegółowo wykaz dokumentów jakie powinien przedstawić zakład opieki zdrowotnej starający się o wpis do rejestru ZOZ. Przedstawiają się one następująco:
1. wykaz jednostek organizacyjnych
2. wykaz komórek organizacyjnych
3. wykaz aparatury i sprzętu medycznego
4. wykaz personelu medycznego
5. akt o utworzeniu zakładu
6. statut zakładu
7. dokument potwierdzający prawo do lokalu
8. opinia inspekcji sanitarnej
9. oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu
10. uchwałę lub zarządzenie zakładu o powołaniu

Podstawa wpisów do rejestru

Zgodnie z §4 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 74, poz. 84) wpisy w rejestrze dokonywane są na podstawie wniosków składanych przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej lub osobę upoważnioną przez organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej (wzór wniosków stanowią załączniki do przytoczonego wyżej rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408 z późn. zm.) organ rejestrowy ma prawo dokonać zmian w rejestrze również z urzędu. Wykreślenie zakładu w całości lub dokonanie zmian w rejestrze z urzędu może nastąpić w następujących przypadkach:
a. jeśli zakład opieki zdrowotnej nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr. 74, poz. 366 z późń. zm.),
b. działalność zakładu opieki zdrowotnej jest sprzeczna ze statutem,
c. świadczenia w zakładzie wykonywane są przez osoby nie posiadające prawa wykonywania zawodu medycznego lub zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów,
d. wpisów do rejestru dokonano z naruszeniem prawa,
e. jeśli zakład opieki zdrowotnej nie podjął działalności w ciągu trzech miesięcy od dnia wpisu do rejestru.

Zakres przedmiotowy działalności zakładu

Do określania zakresu przedmiotowego działalności zakładu opieki zdrowotnej służy cześć VI kodu resortowego (charakter jednostki organizacyjnej) oraz część VIII kodu oznaczająca specjalność komórki organizacyjnej. Do oznaczenia charakteru jednostki wykorzystać można 9 kodów. Są to:
1. lecznictwo stacjonarne,
2. przychodnia,
3. pogotowie ratunkowe,
4. pracownia diagnostyczna,
5. pracownia protetyki stomatologicznej,
6. zakład rehabilitacji,
7. żłobek,
8. stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Do określania specjalności komórki można posłużyć się jednym z 500 różnych kodów specjalności komórek organizacyjnych. Pełna lista kodów stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr. 30, poz. 379 z późn. zm.).

Przy określeniu zakresu przedmiotowego należy stosować następujące zasady:
a. komórki organizacyjne podlegające kodowaniu winny być komórkami sensu stricto a wiec powinny mieć swojego kierownika. Nie powinno się więc interpretować jako komórek zwykłych pomieszczeń zakładu,
b. w przypadku, gdy zakres przedmiotowy działalności komórki może być określony za pomocą większej ilości kodów należy wybrać ten, który określa zakres przeważający,
c. w przypadku braku kodu do określenia zakresu przedmiotowego należy zastosować kod na zasadzie najbliższego podobieństwa.

Opis struktury organizacyjnej zakładu

Dla potrzeb analitycznych i porównawczych przyjęto umowną zasadę trójszczeblowego podziału struktury organizacyjnej, każdego zakładu opieki zdrowotnej: zakład, jednostka, komórka (rejestr nie jest, więc wiernym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej, która może posiadać o wiele więcej szczebli kierowania niż tylko trzy). Każdy poziom struktury organizacyjnej jest jednoznacznie identyfikowalny dzięki odpowiedniemu doborowi poszczególnych części kodu resortowego, co jest niewątpliwie zaletą tego systemu kodowania. Do identyfikacji zakładu opieki zdrowotnej istniejące przepisy zalecają zastosowanie numeru REGON zakładu. Jednak jak pokazuje praktyka o wiele lepiej posłużyć do tego może numer księgi rejestrowej zakładu. Do identyfikacji placówki ochrony zdrowia (jednostki) zastosować można numer księgi rejestrowej zakładu oraz część V kodu resortowego a komórki organizacyjnej numer księgi rejestrowej oraz VII część kodu resortowego.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.