Opinie i wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

W nowym systemie emerytalnym zmianie uległa zasada naliczania świadczeń emerytalnych. Wysokość przyszłej emerytury w ścisły sposób powiązana została z wielkością wpłacanych składek, stażem pracy oraz przewidywanym okresem pobierania świadczeń. W związku z tymi zmianami kwestia zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn zyskała nowy bardzo konkretny wymiar. Krótszy staż pracy i dłuższa perspektywa pobierania emerytury oznacza uzyskiwanie w przyszłości niższych świadczeń emerytalnych. W tej sytuacji niektóre środowiska postulują zrównanie wieku emerytalnego dla obu płci. Czy jednak ich propozycje mogą obecnie liczyć na duży oddźwięk społeczny? Czy w opinii społecznej niższy wiek emerytalny jest przywilejem czy też raczej dyskryminacją kobiet? Kwestie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn poruszyliśmy w październikowym sondażu1.

Z odpowiedzi na pytanie, w jakim wieku kobiety, a w jakim mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę wynika, iż Polacy chcieliby wcześniej uzyskiwać prawo do pobierania świadczeń emerytalnych, niż zakładają to przepisy ustawowe, oraz że akceptują zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć. Najczęstsze propozycje badanych dotyczące wieku emerytalnego - zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn - były niższe o 5 lat w stosunku do obowiązujących rozwiązań. Zdecydowana większość respondentów (85%) opowiada się za tym, aby umożliwić kobietom przechodzenie na emeryturę w wieku 55 lat. Mniej jednomyślne są opinie badanych na temat wieku emerytalnego mężczyzn. Przeważający odsetek (51%) uważa, że powinni oni pracować do 60 roku życia, a jedna trzecia (34%) sądzi, że jeszcze pięć lat krócej (do 55 roku życia).

Ankietowani niemal powszechnie podzielają przekonanie, że wcześniejsze uzyskiwanie przez kobiety uprawnień emerytalnych jest sprawiedliwe. Pozostali częściej skłonni są uznać to rozwiązanie za krzywdzące dla mężczyzn niż dla kobiet.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że niższy wiek emerytalny jest raczej przywilejem niż dyskryminacją kobiet. Tylko nieliczni postrzegają to jako przejaw nierównego ich traktowania.

Brak dostatecznej wiedzy o zasadach funkcjonowania nowego systemu emerytalnego, w którym wielkość świadczeń emerytalnych zależy m. in. od stażu pracy, a więc wieku przejścia na emeryturę, może być jednym z czynników wpływających na wysoką aprobatę zróżnicowania wieku emerytalnego ze względu na płeć. Dlatego też zapytaliśmy respondentów, czy popierają to rozwiązanie, nawet jeśli świadczenia emerytalne kobiet będą przez to niższe niż mężczyzn. Nawet po uwzględnieniu finansowego aspektu niższego wieku emerytalnego kobiet zdecydowana większość ankietowanych (78%) opowiada się za tym rozwiązaniem. Niemal jedna piąta zaś optuje za zrównaniem wieku emerytalnego obu płci, aby w ten sposób zapewnić kobietom uzyskiwanie wyższych świadczeń.

Akceptacja niższego wieku emerytalnego kobiet, również za cenę mniejszych świadczeń uzyskiwanych w przyszłości, wyraźnie przeważa we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Wyniki wskazują, że kryterium płci nie różnicuje istotnie opinii na ten temat. Wcześniejsze nabywanie przez kobiety uprawnień emerytalnych jako przywilej postrzega 87% mężczyzn i 84% kobiet. Podobnie zdecydowana większość mężczyzn i kobiet (odpowiednio 79% i 78%) opowiada się za tym rozwiązaniem, nawet jeśli wiąże się z nim niekorzystna dla kobiet dysproporcja w wysokości przyszłych świadczeń. O ile zróżnicowanie opinii w tej kwestii nie jest zgodne z podziałem ze względu na płeć, o tyle nie bez znaczenia jest pozycja społeczna jednostki wyznaczona przez wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zmniejszeniem różnic w wysokości otrzymywanych przez nich świadczeń najczęściej opowiadają się ludzie młodzi - do 24 roku życia, mieszkańcy największych miast, liczących ponad 500 tys. ludności oraz badani z wyższym wykształceniem (blisko co trzeci ankietowany z każdej z tych kategorii). Najczęściej jednak postulaty te skłonni są poprzeć uczniowie i studenci (36%).

Pełniejszy obraz społecznego zróżnicowania poglądów na temat wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn można uzyskać analizując opinie w tej kwestii w poszczególnych kategoriach wyróżnionych ze względu na wiek, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie -odrębnie dla obu płci.

Wpływ wieku na opinie na ten temat widoczny jest zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku badanych obojga płci młodszy wiek sprzyja poparciu dla zrównania wieku emerytalnego i zmniejszenia dysproporcji w uzyskiwanych świadczeniach. Niejednakowe jest natomiast znaczenie wykształcenia i miejsca zamieszkania w grupie kobiet i mężczyzn. Ani wykształcenie, ani miejsce zamieszkania nie różnicują w sposób istotny statystycznie opinii w tej kwestii wśród kobiet, natomiast różnice takie widoczne są wśród mężczyzn. Największymi zwolennikami zrównania wieku emerytalnego obu płci i zredukowania dysproporcji w świadczeniach emerytalnych są, co może zaskakiwać, mężczyźni mieszkający w największych miastach oraz mężczyźni legitymujący się wyższym wykształceniem. Dla porównania - rozwiązanie to skłonnych byłoby poprzeć 41% mężczyzn i 24% kobiet mieszkających w miastach liczących ponad pół miliona ludności oraz 37% mężczyzn i 23% kobiet z wyższym wykształceniem.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.