Jakość udzielanych świadczeń w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Jakość udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej w kontekście wpisów do rejestru ZOZ reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 74, poz. 366 z późń zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr. 74, poz. 687). Każdy zakład opieki zdrowotnej występując więc do organu rejestrowego z wnioskiem o wpis do rejestru winien dostarczyć odpowiednią opinię Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, poświadczającą spełnienie wymagań określonych w wyżej przytoczonych przepisach.

Organ rejestrowy może wpisać do rejestru zakład niespełniający wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr. 74, poz. 366 z późn. zm.) po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia. Zgoda Ministra Zdrowia wydawana jest po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, na wniosek odpowiedniego wojewody. W takim przypadku zakład opieki zdrowotnej musi jednak przedstawić program dostosowania zakładu do wymagań w terminie nie dłuższym niż dziesięć lat od dnia wpisania do rejestru. W przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego okres ten został ograniczony do końca 2003 r. (§15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr. 74, poz. 687).

Dodatkowe opinie o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków, o których mowa wyżej wydają również konsultanci wojewódzcy. Opinia wydawana jest na wniosek wojewody i w odniesieniu do danej dziedziny medycyny, którą reprezentuje konsultant. Sprawę reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr. 19, poz. 237 późn. zm ).

W przypadku jednostek organizacyjnych (placówek ochrony zdrowia) leżących na terenie innego województwa niż siedziba organu rejestrowego dokonującego wpisu do rejestru, stwierdzenie spełnienia wymagań, o których jest mowa wyżej dokonywana jest za pośrednictwem wojewody na terenie, którego zlokalizowana została jednostka.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.