Jak załatwić miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym lub Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

- radzi Ewa Golec z Agencji CURATIO
prowadzącej Domowe Usługi Opiekuńcze
przy ul. Hermanowskiej 57 we Wrocławiu

Chciałabym Państwu przybliżyć formy pomocy instytucjonalnej jakimi są usługi świadczone przez Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze.

Czym różnią się placówki zabezpieczające całodobową opiekę?

Domy Pomocy Społecznej są placówkami pobytu stałego, podporządkowanymi organom pomocy społecznej natomiast Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze znajdują się strukturze resortu zdrowia a pobyt w nich jest najczęściej czasowy, zwykle do jednego roku. W wyjątkowych sytuacjach pacjenci pozostać mogą w Zakładzie na stałe lub do czasu otrzymania miejsca w Domu Pomocy Społecznej.

Wyżej wymienione Zakłady mają charakter placówek publicznych bądź niepublicznych i przeznaczone są dla osób w zaawansowanym wieku, samotnych, niezdolnych do samoobsługi, po pobycie w szpitalu, którym z różnych przyczyn nie można zabezpieczyć opieki w warunkach domowych. Wszelkie formalności proceduralne należy załatwiać we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową - w sytuacji kiedy starsza osoba przebywa w środowisku lub pracownikiem socjalnym szpitala, w którym przebywa pacjent.

Wymagane dokumenty:

  • podanie pacjenta o umieszczenie w Zakładzie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • wywiad pielęgniarki środowiskowej,
  • decyzja ZUS lub ośrodka pomocy społecznej o wysokości renty, emerytury lub zasiłku stałego,
  • oświadczenie wyrażające zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt.

W komplecie dokumentów czyli wniosku przedstawiona jest sytuacja zdrowotna i socjalna pacjenta, wydolność opiekuńcza jego rodziny i środowiska w zakresie zabezpieczenia niezbędnej pomocy i opieki. Wniosek przekazywany jest lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który dokonuje kwalifikacji. Efektem takiego postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej. Po wydaniu decyzji osoba powinna być przyjęta w ciągu trzech miesięcy a jeżeli jest dużo osób ubiegających się o przyjęcie do danego Zakładu, wówczas powinna zostać umieszczona na liście osób oczekujących.

Należy nadmienić, że placówki te mają zazwyczaj profil ogólny, ale coraz częściej spotykane są też Zakłady o profilach specjalistycznych, adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, deficytem intelektualnym czy też do osób po urazach, wypadkach - profil rehabilitacyjny. Inny występujący podział to Zakłady przeznaczone dla dzieci.

Osoba przebywająca w placówce opiekuńczej ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną
opłatę ustala się w wysokości 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w Zakładzie. Zdarza się, że Zakład poszerza swoją działalność o usługi zdrowotne komercyjne, wówczas może je finansować ze środków finansowych pacjentów oraz ich rodzin.

Szczegółowe zasady dotyczące kierowania pacjentów do Zakładów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 grudnia 1998 roku Dz. U. Nr 166 poz. 1265. Zawarte są w nim informacje przedstawione w artykule, zasady ustalania odpłatności za pobyt oraz wzory druków zaświadczeń lekarskich i wywiadów pielęgniarskich.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.