Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Jak załatwić miejsce w Domu Pomocy Społecznej

- radzi Ewa Bombała dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie

Jeżeli starsza osoba jest samotna i nie może funkcjonować samodzielnie lub jeśli rodzina (dzieci, wnuki, inni członkowie) nie jest w stanie zapewnić dostatecznej opieki osobie starszej, to wspólnie z nią ustala, że trzeba skorzystać z pomocy profesjonalnej to znaczy zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej (DPS).

Aby przenieść się do DPS trzeba:

  • wystąpić z pisemnym wnioskiem - prośbą o umieszczenie w DPS (z podpisanym przez osobę zainteresowaną wnioskiem, występuje ona sama lub jej opiekun) do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania
    ˇ poddać się wymogom, o których poinformuje pracownik socjalny ośrodka pomocy obsługujący rejon zamieszkania osoby starającej się o skierowanie do DPS ( udzielić wywiadu, poddać się badaniom lekarskim, przygotować niezbędne dokumenty itp.); dalszych czynności w procesie administracyjnym dokonają pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej, którzy współpracują w tym zakresie z osobą starającą się o przyjęcie lub jej rodziną
  • pracownik socjalny przesyła zebrane dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie dokonana zostaje analiza dokumentów i w oparciu o obowiązujące przepisy, ustalone fakty dotyczące możliwości sfinalizowania prośby zainteresowanej osoby (PCPR może kontaktować się w tym celu z innymi jednostkami pomocy społecznej, specjalistami, centrami pomocy, rodziną, opiekunami, a w przypadku trudniejszych spraw - nawet z sądem)
    Efektem tego postępowania jest decyzja administracyjna o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej lub decyzja odmowna. Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS, która otrzymała skierowanie, staje się osobą oczekującą na miejsce. O zamieszkanie w typowym Domu Pomocy nie powinny starać się osoby z uzależnieniami oraz dotknięte chorobą psychiczną (istnieją specjalistyczne DPS-y).

Od chwili przeniesienia się do Domu, przez okres trzech miesięcy, mieszkaniec może zamieszkiwać bez stałego meldunku. Czas oczekiwania na miejsce jest zróżnicowany. Miejsca zwalniają się w sposób naturalny, w wyniku rezygnacji bądź przeniesienia do innej placówki, a także w wyniku prolongowania uzgodnionego terminu przez oczekująca osobę.

Każdy mieszkaniec Domu dokonuje opłaty za pobyt, która stanowi 70% jego dochodu. Pozostała kwota w wysokości 30% dochodu pozostaje w jego dyspozycji i przeznacza on ją na wydatki osobiste według własnego uznania. Zasada odpłatności za pobyt dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na wysokość osiąganych przez nich dochodów, przy czym wysokość wnoszonej opłaty (70% dochodu) nie może przekraczać 200% najniższej emerytury.

Usługi materialne i niematerialne świadczone są przez DPS zgodnie z wymogami obowiązującego standardu. Pierwsze z nich wynikają z konieczności zapewnienia mieszkańcom warunków zaspokajania potrzeb pierwszego rzędu: odżywianie, sprzątanie, kąpanie, karmienie, ubranie, pranie, dostarczanie dodatkowych zakupów na życzenie itp. Wszystkie te usługi wykonywane są non stop a dodatkowe i specjalne - gdy pojawi się taka potrzeba. Usługi niematerialne obejmują: zajęcia terapeutyczne, pomoc w kontakcie z lekarzem, rodziną, opiekunami prawnymi, organizowanie rozrywki, aktywizację, kontakt z kulturą, muzyką, wycieczki, stwarzanie warunków dla zaspokajania potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców. Dodatkowo, DPS uwzględniają prowadzenie usług specjalistycznych, przez: lekarzy specjalistów (opracowywanie indywidualnych planów opieki i aktywizacji, konsultacje socjologiczne, psychologiczne, geregopedagogiczne, wolontariat, rehabilitację medyczną prowadzoną na podstawie zleceń lekarskich przez rehabilitanta).

Domy Pomocy Społecznej nie są jednak wyspami szczęścia, borykają się z problemami podobnymi do tych jakie mają inne placówki tego typu, wynikającymi z kondycji gospodarczej państwa. Do najważniejszych z nich należą:

  • problemy finansowe wynikające z sytuacji budżetowej państwa, wprowadzanych restrykcji finansowych, co ograniczające możliwości pełnego realizowania zadań DPS oraz uniemożliwia realizację planów inwestycyjnych, w tym osiąganie standardów obowiązujących w Unii Europejskiej
  • perturbacje wynikające z niekorzystnych rozwiązań prawnych dotyczących mechanizmów finansowania DPS (np. dochody z wpłat mieszkańców są także dochodem powiatu)
  • problemy wynikające z opóźnień w przekazywaniu dotacji budżetowej, która udzielana jest za pośrednictwem powiatu i nie zawsze dociera na czas
  • bariery prawne - DPS nie może tworzyć miejsc komercyjnych, ani prowadzić działalności gospodarczej związanej z jego profilem,

Mam nadzieję, że te kłopoty są przejściowe i że nie uniemożliwią zainteresowanym starszym, samotnym znalezienia miejsca na ten trudny dla nich czas.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.