Europa - starzenie się społeczeństw

EUROPA. Starzenie się społeczeństw.
Ludzie żyją dłużej

 • Średnia przewidywalna długość życia w UE jest jedną z najwyższych na świecie i ciągle rośnie
 • Od 1970 r . oczekiwana długość życia wzrosła w UE o 5.5 roku dla kobiet i 5 lat dla mężczyzn
 • Wg najnowszych badań Eurostatu, średnia długość życia w UE wzrośnie dla mężczyzn z 74.7 lat w 2000r. do 79.7 lat w 2050r. i z 81.1 lat w 2000r. do 85.1lat w 2050r. dla kobiet.

Udział populacji 65+ w stosunku do reszty populacji w Europie będzie wzrastał:

 • 16.1% w 2000
 • 22% w 2025
 • 27.5% w 2050
 • Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństw Europy) zaczynają silnie oddziaływać na ?konwencjonalne? systemy opieki zdrowotnej.
 • Coraz większa ilość osób starszych zwiększa presję na sektor publiczny w zakresie długoterminowej opieki.
 • Specyfika chorób związanych z wiekiem- (wymóg kompleksowego podejścia, intensywnej opieki, częstych hospitalizacji itd.) sprawia, że opieka nad osobami starszymi przestaje być sprawą ?konwencjonalnego? systemu opieki zdrowotnej, a staje się udziałem nowo definiowanego sektora opieki medyczno- socjalnej.
 • Starzenie się społeczeństw w krajach UE sprawia, że w sposób ciągły wzrasta zapotrzebowanie na różnego typu usługi o charakterze zdrowotnym i opiekuńczym. Głównie chodzi tu o rozwój usług innych niż obecnie rozpowszechnione- leczenie szpitalne i domy opieki (najdroższe formy wsparcia). Konieczny jest rozwój usług opiekuńczych i medycznych świadczonych głównie w domu, bez odrywania od życia w dotychczasowym środowisku społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA. Utrzymujący się w krajach rozwiniętych trend wzrostowy liczby osób starszych w populacji dotyczy także Polski: liczebność ludzi w wieku 60 + dla lat (dane GUS)

 • rok 1950- 2 mln
 • rok 1990- 5mln
 • rok 2006- 6 mln
 • rok 2020- 8,5 mln
 • rok 2030- 9,5 mln
 • rok 2050- 2 mld (35 % populacji)

 

Na razie polskie społeczeństwo jest relatywnie młode w porównaniu z innymi krajami Europy. Za 20 lat Polska będzie jednym z 3 najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. Prognozy GUS dla Polski: Okres po 2020 roku będzie charakteryzował się gwałtownym starzeniem się ludności. Znaczny przyrost nastąpi w najstarszych grupach wieku. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2010 r. o 50 % i osiągnie pół miliona, a w 2030 r. do prawie 800 tys. (obecnie liczba osób w tym wieku wynosi niespełna 320 tys.)

Populacja 65+ w Polsce stanowi 13% społeczeństwa

Jak wygląda pomoc osobom starszym w Polsce. (Badania CBOS, 2000 Polacy wobec ludzi starych i własnej starości)
Pomoc, opieka świadczona seniorom w Polsce to najczęściej pomoc rodziny lub nieformalna pomoc sąsiedzka. Opieka pielęgniarska (10%) i opieka świadczona przez kwalifikowane opiekunki (5%) to najrzadziej spotykane formy opieki nad osobami starszymi.

 

Kto na ogół pomaga Panu(i)?


Nikt, jestem pozostawiony (a) na łasce losu

5%

Dzieci

78%

Wnuki

47%

Sąsiedzi

39%

Współmałżonka(ek)

34%

Ktoś z grona znajomych

22%

Ktoś z grona przyjaciół

17%

Dalsza rodzina

15%

Pielęgniarka środowiskowa

10%

Opiekunka z ośrodka pomocy społecznej

5%

Ktoś z parafii lub organizacji charytatywnej

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklarowany strach utraty samodzielności na starość i uzależnienia się od innych ludzi
Badania CBOS, 2000, Polacy wobec ludzi starych i własnej starości

Niezależnie od tego, w jakim jest Pan(i) obecnie wieku i jaka jest Pana(i) sytuacja życiowa, proszę powiedzieć, czego najbardziej obawia się Pan(i) myśląc o swojej starości? Czy przede wszystkim obawia się Pan(i):


 

Powszechnie deklarowana potrzeba niezależności
Badania CBOS, 2000, Polacy wobec ludzi starych i własnej starości:
Jak chciał(a)by Pan(i) zorganizować swoje życie na stare lata, kiedy będzie Pan(i) potrzebował(a) pomocy? Czy przede wszystkim chciał(a)by Pan(i):


mieszkać we własnym mieszkaniu korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich: rodziny, przyjaciół, sąsiadów

57%

dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną

20%

mieszkać we własnym mieszkaniu mając zapewnioną opłaconą przez siebie stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi

8%

mieszkać we własnym mieszkaniu mając zapewnioną bezpłatną stałą pomoc, np. opieki społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritas lub innych wolontariuszy

3%

zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości

2%

zamieszkać wspólnie z innymi starszymi ludźmi w celu wzajemnego wspomagania się

1%

zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości

1%

wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania w zamian za opiekę

0,3%

inne rozwiązanie

0,2%

Nie wiem, nie zastanawiałe(a) m się nad tym

6%

Ponad połowa ankietowanych chciałaby na starość móc mieszkać we własnym mieszkaniu i korzystać z doraźnej pomocy osób bliskich z kręgu rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Za wyborem tym kryje się z jednej strony potrzeba niezależności, samodzielności, z drugiej zaś oczekiwanie, że w razie potrzeby osoby bliskie, w tym również rodzina, udzielą pomocy i oparcia
Niezależność od bliskich wybiera co szósty ankietowany - najczęściej pragnąc pozostać we własnym mieszkaniu mając zapewnioną profesjonalną, opłaconą przez siebie opiekę, rzadziej zaś bezpłatną pomoc instytucji powołanej do tego typu działalności.

Niepokojace koszty opieki i leczenia
Najnowsze badania Europe Health przeprowadzone na 13 krajach europejskich przez Reader's Digest, 2005r.:

Spośród różnych problemów dotyczących życia osobistego i społecznego, przeciętnego Europejczyka najczęściej i najbardziej niepokoi problem emerytury pozwalającej na godziwe życie (ponad 70% ogółu wskazań). Spośród badanych populacji z 13 krajów, niepokój o emeryturę najczęściej wyrażają Polacy (93% populacji), a także Rosjanie (84%).
Niepokój związany ze zdrowiem (52%), a także kosztami opieki zdrowotnej (66%), znalazł się w dalszej kolejności po problemach socjalnych i gospodarczych. Średnio nieco ponad połowa Europejczyków (52%) niepokoi się o własne zdrowie, z czego głęboki niepokój wyraża 1/3 populacji. Własne zdrowie najczęściej martwi Hiszpanów (87% wskazań); bardziej niż pozostałych - również Finów (70%). Za to blisko 70% badanych Europejczyków niepokoi się o koszty opieki zdrowotnej, z czego "bardzo niepokoi się" 37%. Koszty leczenia najczęściej ze wszystkich badanych niepokoją Polaków (86% wskazań) oraz Szwajcarów (82%). Polaków bardzo niepokoi też koszt opieki zdrowotnej ponoszony przez pacjenta (63%).

 

Osoby starsze w Wlk. Bryt. - zagrożenia (Assistive technology report Audit comission 2004)

 • 80% osób powyżej 65 r.z. choruje na co najmniej jedną chorobę chroniczną, z czego:
 • 50% choruje na więcej niż jedną chorobę chroniczną
 • 3% osób powyżej 65 r.z. należy do grupy podwyższonego ryzyka (dwie lub więcej nie planowanych hospitalizacji w minionym roku)
 • 35% nieplanowanych hospitalizacji to ludzie powyżej 65 roku życia
 • 65% wszystkich ponownych przyjęć do szpitala ma podłoże związane z przyjmowaniem leków
 • 25% wszystkich przyjęć do szpitala ma związek z nieprawidłowym dawkowaniem leków: nie przyjmowaniem wskazanych leków, zapominaniem przyjmowania leków lub ich przedawkowaniem.

Zachorowalność populacji 65+, Wlk. Bryt. (Assistive technology report Audit Comission 2004)

Choroby serca

30%

Artretyzm

50%

Cukrzyca

11%

Problemy ze słuchem

32%

Problemy z poruszaniem się

35%

Demencja

5%

Teleopieka (Departament of Heath Report 2004)

 • Teleopieka- (programy profilaktyczne, monitoring) zmienia diagnozę w 20% przypadków
 • Udowodniona 30-60% oszczędność w korzystaniu z teleopieki w porównaniu z tradycyjną opieka zdrowotną i opieką społeczną
 • Wielkiej Brytanii 1 mln osób powyżej 65 roku życia korzysta z publicznej opieki społecznej. Z usług Teleopieki korzysta 160 tys osób.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.