Zasady kwalifikacji do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

Wkategorii Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze (ZOL) znajdują się wszystkie placówki, które w swojej nazwie mają wyrażenie „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”. Celem tych placówek jest objęcie całodobową opieką osób, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym, a wymagają całodobowej, profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji czy kontynuacji leczenia.

Zasady przyjęcia do ZOL określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej „Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.”

Rodzaje Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych:
1) o profilu ogólnym – dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
2) specjalistyczne – np.: dla psychicznie chorych, dla osób z Alzheimerem, niepełnosprawnych intelektualnie,
3) dla określonych odbiorców – dla dzieci i dorosłych.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego to:
1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL.
2. Skierowanie do ZZOL wystawione przez lekarza.
3. Wywiad pielęgniarski oraz Zaświadczenie Lekarskie osoby, która ubiega się o przyjęcie do ZOL ze względu na stan jej zdrowia tj. osoba ta wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji lub rehabilitacji, a nie wymaga hospitalizacji.
4. Skala Barthel – uzyskanie max. 40 pkt.
5. Karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL.
6. Dokumenty medyczne osoby, która ma zostać przyjęta do ZOL.
7. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu.
8. Oświadczenia.
9. Dokumenty – kserokopie dowodu osobistego, legitymacji rencisty czy emeryta.

Czas oczekiwania na decyzję (kwalifikująca lub odrzucająca) to 14 dni. W przypadku braku miejsc przy decyzji kwalifikującej, chory wpisany zostaje na listę osób oczekujących.

Opłata za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze mogą świadczyć usługi, w sposób komercyjny, a zasady i tryb przyjęcia pacjentów ustala indywidualnie dany zakład.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.