Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Ustawa o osobach starszych.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
Zgodnie z tą ustawą Rada Ministrów każdego roku przedstawiać będzie Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji życiowej osób starszych w Polsce, uwzględniając przy tym aspekty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne.

Ze względu na zmieniającą się strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa państwo otrzymało nowe wyzwania, które mają na celu zapewnienie osobom starszym warunków do wydłużenia aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz samodzielnego, zdrowego i bezpiecznego życia - wynika z uzasadnienia ustawy o osobach starszych.

Ustawa zakłada, że monitorowana będzie sytuacja osób starszych, które zgodnie z art. 4 pkt. 1 zostały zdefiniowane jako osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Zgodnie z art. 2 ustawy organami odpowiedzialnymi za monitorowanie w/w osób będą organy administracji państwowe, jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ustawy zakresem monitorowania sytuacji osób starszych obejmuje się: sytuację demograficzną, sytuację dochodową, warunki mieszkaniowe, aktywność zawodową, sytuację rodzinną i strukturę gospodarstw domowych, sytuację osób niepełnosprawnych, aktywność społeczną i obywatelską, aktywność edukacyjną i kulturalną, aktywność sportową i rekreacyjną, stan zdrowia, dostępność i poziom usług socjalnych, równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek oraz realizację polityki senioralnej.

Należy podkreślić, iż w myśl ustawy celem takiego monitoringu jest przygotowywanie wieloaspektowej diagnozy sytuacji osób starszych oraz usystematyzowanie zadań z zakresu polityki senioralnej realizowanych obecnie, przygotowywanych oraz zapewnienie ich ciągłości, adekwatności kompleksowości i spójności.

Prace nad ustawą postępowały dość szybko. W dniu 2 września na posiedzeniu  komisji polityki senioralnej odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy; 9 września odbyło się drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu. 11 września Sejm uchwalił ustawę. Natomiast w dniu 14.10.2015 ustawa o osobach starszych została podpisana przez Prezydenta.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.