Stanowisko MPiPS w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej

W dniu 23 lipca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej przesłała pismo do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast, w którym apeluje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponieważ apel ten wywołał zaniepokojenie wśród średniego personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej co do możliwości  ich dalszej pracy wyjaśniam:
• usługi  zdrowotne winny być udzielane mieszkańcom domów pomocy społecznej na takich samych zasadach jak osobom, które potrzebują pomocy medycznej w warunkach domowych;
• w celu realizacji tej generalnej zasady od 1 stycznia NFZ winien zawierać umowy na zadaniową realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
• dom pomocy społecznej może dodatkowo zatrudnić(z własnych środków) pielęgniarki, które świadczą usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o ubezpieczeniu w NFZ.

Przesłana Starostom korespondencja ma na celu przypomnienie, że usługi medyczne winny być  finansowane w pierwszym rzędzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, i że istnieją możliwości prawne aby pielęgniarki już zatrudnione w domach i finansowane ze środków pomocy społecznej  zawierały dodatkowo kontrakty na pielęgniarską opiekę środowiskową finansowaną z NFZ.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.