Program "Wspieraj Seniora" został wydłużony, pomóżmy osobom starszym!

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów do końca 2021 r.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów 70+, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mogą skorzystać ze wsparcia rodziny w postaci zabezpieczenia w artykuły pierwszej potrzeby.

Wsparcie Seniorów 70+ będzie polegało na:
  • dostarczeniu zakupów tj.: artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków,
  •  dostarczeniu żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020,
  •  pomocy np. w sprawach urzędowych, o ile nie wymagają upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych,
Koszt zakupów pokrywa Senior.

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora”:
Zadzwoń na infolinie?
tel.  22 505 11 11
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 08:00-21:00.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.