Postępowania przed sądami lekarskimi będa jawne?

Wprowadzenie jawności postępowania przed sądami lekarskimi, rozszerzenie uprawnień osób pokrzywdzonych oraz rozszerzenie katalogu kar przewiduje projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, którą ma zająć się Sejm. Projekt pozytywnie oceniła Fundacja Helsińska.
Zgodnie z projektem, postępowania przed sądami lekarskimi mają być jawne. Dotychczas rozprawa była jawna tylko dla członków samorządu lekarskiego. "Skutkowało to m.in. brakiem możliwości uczestnictwa w posiedzeniu przed sądem lekarskim osób trzecich (np. przedstawicieli organizacji społecznych) oraz, przy różnej praktyce sądów lekarskich, także pokrzywdzonych" - zaznaczyła Fundacja.

W jej ocenie, wprowadzenie jawności powinno "przyczynić się do zapewnienia kontroli społecznej nad prowadzonymi postępowaniami oraz wzmocnieniem sędziowskiej niezawisłości od wszelkich wewnętrznych nacisków".

 
Projekt przewiduje uznanie pokrzywdzonego za stronę postępowania. Pokrzywdzonemu - zgodnie z projektem - ma przysługiwać zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zażalenie na postanowienie o umorzeniu, prawo przejrzenia akt, a także skarga na przewlekłość postępowania.

Zgodnie z projektem, odwołanie do sądu okręgowego będzie przysługiwać od każdego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego, a nie - jak dotychczas - tylko w przypadku zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Sąd lekarski będzie mógł orzec karę: upomnienia, nagany, karę pieniężną (od 1 do 100 tys. zł), zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w Zakładach Opieki Zdrowotnej (ZOZ) na od jednego roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu od roku do pięciu lat i pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Fundacja Helsińska negatywnie ocenia zwiększenie maksymalnego czasu trwania postępowania wyjaśniającego z 3 do 6 miesięcy, uznając że narusza ono konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Krytykuje także wprowadzenie 5-letniego okresu przedawnienia. W ocenie Fundacji, skutki błędów lekarskich dla zdrowia i życia pokrzywdzonych ujawniają się często w okresie dłuższym niż 5-letni.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.