Bezpłatne leki dla seniorów (75+)

W dniu 12 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa, która głosi, że każdy kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się na wykazie ogłoszonym przez ministra zdrowia.

Należy zauważyć, że Ministerstwo Zdrowia nie ogłosiło jeszcze listy leków, które będą bezpłatne.

Dopiero w dniu 1 września 2016 zostanie ogłoszony pierwszy odrębny wykaz refundacyjny, zawierający nazwy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. Od tego momentu Polacy, którzy ukończą 75 lat, nie będą musieli płacić za lekarstwa, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  czy wyroby medyczne.

Należy pamiętać, że będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie produktów, które zostaną wymienione w odrębnym wykazie ogłoszonym przez ministra zdrowia. Wykaz, który ma zostać przedstawiony w dniu pierwszego września, ma być przygotowany z myślę o emerytach i uwzględniać ich specyficzne potrzeby. Tym samym na wykazie mają znaleźć się medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.

Kto będzie mógł przepisywać pacjentowi leki?
Zgodnie z nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będzie to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Dodatkowo przepisywać będą również mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy już go nie wykonują, tj. zaprzestali wykonywania zawodu, a będą chcieli wystawić receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

Należy zauważyć, że założono, że w roku 2016 koszt funkcjonowania ustawy określono na 125 mln zł. Natomiast w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie, wyniesie prawie 8,3 mld zł. Ponadto w związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych oraz z potencjalnym poszerzaniem wykazu leków założono stopniowy wzrost kwoty refundacji o ok. 15 proc. rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat, a następnie spowolnienie tego wzrostu do ok. 6 proc.

Założono również, że w sytuacji, kiedy wydatki z budżetu państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidzianego na ten rok, minister zdrowia "wdraża mechanizm korygujący", polegający na zmianie wykazu bezpłatnych medykamentów.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.