Będzie "senioralne"

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Emeryci i renciści, których dochód nie przekracza 1200 zł brutto, otrzymają w tym roku jednorazowy dodatek pieniężny, który będzie wynosił od 150 do 330 zł.

Do dochodu będzie wliczana emerytura lub renta, łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi, wypłacanymi przez instytucje emerytalno-rentowe, np. ZUS, KRUS. Dodatki stanowią istotną część dochodu emeryta lub rencisty, dlatego należy je uwzględniać przy ustalaniu prawa do dodatku pieniężnego i jego wysokości. Dzięki tym przepisom będzie można przyznawać prawo do dodatku z urzędu, co oznacza, że emeryt lub rencista nie będzie już musiał składać wniosku o to świadczenie i innych dokumentów.
Rząd szacuje, że dodatek pieniężny otrzyma ponad 6,5 mln osób. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 mld 700 mln zł, są zarezerwowane w tegorocznej ustawie budżetowej. Świadczenie takie przyznawane jest w latach, kiedy renty i emerytury nie są waloryzowane.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.