Dom Pomocy Społecznej

Konary Zielona 21

32-040, Świątniki Górne

tel. 12 270 40 02

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej 00. Bonifratrów w Konarach – Zielona, położony jest w odległości ok. 20 km. od centrum Krakowa, w powiecie Ziemskim Krakowskim, na terenie gminy Mogilany. W skład Domu wchodzą: czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i kaplica. Przez Zakon OO. Bonifratrów Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest od 1979 roku.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ,na podstawie art.54,ust.1 ustawy, przysługuje osobie: wymagającej całodobowej opieki ,niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych oraz jest to osoba przewlele psychicznie chora.
Umieszczenie w domu pomocy następuje na wniosek i prośbę osoby zainteresowanej ,jej przedstawiciela ustawowego.W przypadku ,gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstwiciel ustawowy nie wyraż zgody na umieszczenie w Domu decyzję o umieszczeniu w placówce wydaje Sąd Rodzinny. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny .Koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta. Mieszkaniec pokrywa 70 % z renty na odpłatność, 30 % zostaje do dyspozycji mieszkńca. Dom jest placówka stacjonarną stałego pobytu przeznaczoną dla 62 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych zapewniającą mieszkańcom stałą opiekę. Założeniem naszego Domu jest, aby każdy mieszkaniec czuł się w nim jak w domu rodzinnym, z zachowaniem intymności, niezależności i możliwości dokonywania różnych wyborów.

Pensjonariusze kierowani są do Domu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.
W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia: całodobową opiekę, miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Dom zapewnia także usługi opiekuńcze: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. W zakresie działań wspomagających Dom umożliwia udział w terapii zajęciowej, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, stymuluje nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, wspiera działania na rzecz środowiska lokalnego, udziela pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, oraz wspomaga działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.

Dom także świadczy usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych; umożliwia korzystanie
z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne. Zapewnia opiekę lekarską
i pielęgnacyjną oraz rehabilitację leczniczą.

 

                                                    TERAPIA ZAJĘCIOWA
W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa, która prowadzi dwóch terapeutów. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku. Terapia prowadzona jest
w zakresie: ergoterapii, terapia pracą, poprzez zajęcia manualne, takie jak: krawiectwo, ogrodnictwo, socjoterapia- terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych i towarzyskich, czyli zabawo terapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja. Arteterapia, terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką, między innymi malarstwo, rysunek, rzeźba, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia. Ponadto prowadzone są różne formy terapii, takie jak: zajęcia świetlicowe; gry zabawy, czytanie książek, prasy, oglądanie TV, dyskusje, prowadzona jest także gimnastyka codzienna, indywidualna i lecznicza oraz gra w piłkę.
Mieszkańcy mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Konarach.

                                                    USŁUGI OPIEKUŃCZE
W zakresie działalności wychowawczo – opiekuńczej prowadzonej przez Dom jego mieszkańcy zostali podzieleni na cztery grupy. Każdą grupą opiekuje się 3 lub 4 opiekunów. Ich zadaniem jest usamodzielnienie mieszkańców w czynnościach higienicznych, porządkowych ( sprzątanie w pokojach), nauka zaradności życiowej ( na ile jest to możliwe). Każdy opiekun jest pracownikiem pierwszego kontaktu, dla określonej liczby mieszkańców od 3 do 5. Pracuje z nimi indywidualnie np. nauka ścielenia łóżek, sprzątania pokoju, pomoc
w robieniu zakupów. Opiekunowie współpracują z terapeutą zajęciowym, psychologiem, lekarzem i pracownikiem socjalnym. Wspólnie ustalają wyjazdy i rozwiązują problem mieszkańców, ustalają zasady współżycia w grupie. Mieszkańcy maja zapewnioną opiekę duszpasterską. Maja możliwość uczestniczenia we Mszy świętej i korzystania ze spowiedzi. Uczestniczą w cotygodniowej katechezie prowadzonej przez księdza kapelana. Wspólnie
z terapeutami uczą się piosenek religijnych oraz wyjeżdżają na pielgrzymki i spotkania modlitewne.

                                                        OPIEKA SOCJALNA
W ramach opieki socjalnej duże znaczenie ma ścisła współpraca pracownika socjalnego z pozostałymi pracownikami działu terapeutyczno – opiekuńczego oraz rozmowy na temat ich problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu. Pomoc nowo przyjętym mieszkańcom w adaptacji do nowych warunków. Podtrzymywanie dotychczasowych kontaktów z rodzinami stałych mieszkańców poprzez telefony, listy, odwiedziny. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja osobowa mieszkańców oraz załatwiane są wszystkie sprawy mieszkańców związane z pobytem w Domu.

                                                              OPIEKA MEDYCZNA
Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, którą sprawują lekarze zatrudnieni w Przychodni Krak Medyk w Wrząsowicach.
W tymże Ośrodku raz w roku mieszkańcy badani są internistycznie, w zależności od potrzeb zamawiane są wizyty w Domu. Opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra. Mieszkańcy konsultowani są również przez Przyszpitalne Ambulatorium przy ul. Babińskiego w Krakowie.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.