Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie


27-530 Ożarów, Czachów 54

tel. 15 861 15 01

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

53
1-4
70%
4200
   Wolne miejsca
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Czachowie powstał w latach 80–tych. Położony jest w malowniczej  części gminy Ożarów w miejscowości Czachów, w powiecie opatowskim. Wpisany jest do rejestru Domów pod numerem 7/ 2006.  Jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 53 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Budynek spełnia wymogi standardu, pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami. Na terenie Domu znajdują się różnorodne miejsca wspólnego przebywania, przeznaczone do aktywizacji i rekreacji: sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, biblioteka, hole stanowiące pomieszczenia dziennego pobytu i aneks kuchenno–kawiarenkowy. Ze względu na wystrój wewnętrzny,  małą liczbę mieszkańców i indywidualne traktowanie jest domem bardzo rodzinnym

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  w domu pomocy społecznej od 01.01.2021r. wynosi 4200 zł.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

ul. Sienkiewicza 17,

27-500 Opatów,

tel. 15 8684 409

ZASADY DZIAŁANIA DOMU 
Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie wszechstronnej opieki osobom w nim zamieszkałym, polegającej na zaspakajaniu niezbędnych potrze bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i religijnych w stopniu umożliwiającym im godne życie poprzez zapewnienie:

– miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty
– spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu
– wyżywienia , w tym dietetycznego zgodnego ze wskazaniami lekarza , w ramach obowiązujących norm żywieniowych
– opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
– rehabilitacji i zabiegów usprawniających
– terapii zajęciowej
– dostępu do kultury i rekreacji
– dobrowolnego udziału w pracach na rzecz Domu 

Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna powiatu opatowskiego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, społeczne, psychologiczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca funkcjonują trzy zespoły terapeutyczno–opiekuńcze składające się z pracowników Domu. Do podstawowych zadań zespołu należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ich realizacja. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE$ ŚWIADCZY USŁUGI:

1.  W zakresie potrzeb bytowych:
– miejsce zamieszkania
– odzież, obuwie
– utrzymanie czystości

2. W zakresie potrzeb opiekuńczych:         
– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
– pielęgnacji
– pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3. W zakresie potrzeb wspomagających:         
–udział w terapii zajęciowej
– podnoszenie sprawności i aktywizacja
– zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych
– utrzymywanie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym 

W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH DPS ZAPEWNIA:
– świadczenie pracy socjalnej,
– organizację terapii zajęciowej
– możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz z codziennej prasy,
– możliwość zapoznania się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania DPS,
– organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,
– możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
– regularny kontakt z Dyrektorem domu,
– sprawienie pogrzebu zgodnie w wyznaniem zmarłego mieszkańca.

Na terenie DPS funkcjonuje kuchnia serwująca smaczne, domowe posiłki .

W Domu Pomocy Społecznej w Czachowie istnieje powołany samorząd, który reprezentuje Rada Mieszkańców, będąca rzecznikiem interesów wszystkich mieszkańców DPS.

Do zadań Rady Mieszkańców należy:
– dbałość o godne i podmiotowe traktowanie wszystkich mieszkańców
– aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Domu w części dotyczącej organizacji życia mieszkańców
– inicjowanie zmian warunków życia, terapii i wypoczynku, a przede wszystkim planowania i realizacji indywidualnych planów wsparcia– współudział w rozwiązywaniu problemów i realizacji potrzeb mieszkańców
– udział w planowaniu form życia kulturalnego
Swoje ustalenia i wnioski Rada Mieszkańców przedkłada Dyrekcji Domu lub bezpośrednio zainteresowanym komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za realizację określonych zadań.  

FORMY  AKTYWIZACJI  MIESZKAŃCÓW
– utrzymywanie sprawności fizycznej i zdrowotnej ( gimnastyka, spacery, zabawy ruchowe, rehabilitacja )
– usprawnienie psychiczne
– usamodzielnianie, pobudzanie zaradności (wykonywanie czynności związanych z higieną osobistą, nauka samodzielnego ubierania, spożywania posiłków, utrzymania czystości i porządku)
– nauka współżycia w grupie
– utrzymanie wiary w sens życia
– rozwijanie zainteresowań
– stymulowanie  twórczego działania
– rozwijanie osobowości
– podtrzymywanie więzi rodzinnych
– likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia
–podmiotowe i indywidualne traktowanie podopieczneg 

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DPS

W Domu stosuje się następujące formy terapii zajęciowej:
– zajęcia plastyczne : malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, modelowanie, wspólne tworzenie obrazu, pakowanie prezentów
– choreoterapia: taniec
– przygotowanie i udział w występach artystycznych
– terapia oparta na słowie : czytanie, pogadanki, dyskusje, opowiadania, rozmowy, wymiana myśli
– ludoterapia: udział w grach i zabawach
– kontakt z otoczeniem
– muzykoterapia: słuchanie muzyki, ćwiczenia rytmiczne, zagadki muzyczne,
– silwoterapia : kontakt z przyrodą
– ergoterapia: wykonywanie czynności porządkowych
– gry świetlicowe: warcaby, szachy, gry planszowe
– gimnastyka, wycieczki, codzienne spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
– zaspokajanie potrzeb duchowych i religijnych: udział we mszy świętej
– obchody urodzin wszystkich mieszkańców
– kontakty z rodziną
W terapii zajęciowej stosuje się metody pracy grupowej i indywidualnej.

Dom Pomocy Społecznej zastępuje mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca jest nacechowana życzliwością i zaufaniem. 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
 • odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą: Medycyna pracy, pakiet socjalny (programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dlapracowników), biura podróży (na potrzeby podróży służbowych), zewnętrzna firma świadcząca usługi z zakresu B.H.P.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula zgody mieszkańca

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C.iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prawnie ciążącym obowiązkiem na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.)
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula  informacyjna dla umów – zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C.iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.


Klauzula  zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom  Pomocy Społecznej w  Czachowie, Czachów 54 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 • posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisu prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

 

ADRES:

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

Czachów 54

27-530 Ożarów

tel. 15 86 11 501

 

e-mail:dps_czachow@poczta.onet.pl 

http://biuletyn.abip.pl/dps-czachow/

www.dps-czachow.domypomocy.pl

 

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
choroby psychiczne
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
wykształcenie wyższe, specjalizacja
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Nr 7 z dnia 25 października 2006 roku
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 53 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
podjazdy, system przyzywowy
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
wszystkie pokoje z łazienkami
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz rodzinny - wizyta 1 raz w tygodniu
lekarz psychiatra
- wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1, opiekunek: 3
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
kinezyterapia. fizjoterapia
Sprzęt rehabilitacyjny
UGUL, rotor, rowery rehabilitacyjne, lampa solux, lampa antydepresyjna
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
muzykoterapia, silwoterapia, ergoterapia, biblioterapia

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
4200 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Koszt utrzymania mieszkańca na rok 2021 wynosi 4200zł. Podstawa prawna: Zarządzenia nr 7.2021 Starosty Opatowskiego z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w roku 2021 - Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, dnia 29 stycznia 2021r.

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.