Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Mickiewicza 8

58-160, Świebodzice

74 854 03 13

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (chłopcy).

Pałac, w którym znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci powstał w drugiej połowie XIX wieku. Jego budowę rozpoczął w 1858 r. hrabia Hugo von Kramst i od niego przyjęła się nazwa obiektu Hugosslos. Rozpoczętą budowę zakończył Robert Seidel, stąd bryła budynku wyraża dwie myśli architektoniczne.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie całodobowej opieki oraz świadczenie usług dla mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.

Zapewnienie świadczenia właściwego zakresu usług odbywa się w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca opracowywane przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy składający się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej w placówce.

Zespół terapeutyczno - opiekuńczy - w skład którego wchodzą; psycholog, logopeda, neurologopeda, 2 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 2 pracowników socjalnych, 3 pielęgniarki, 24 opiekunów oraz 4 pokojowe- spotyka się 2-3 razy w miesiącu w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu świadczonych usług i w celu przeprowadzenia ewaluacji.

Na terenie placówki prowadzona jest intensywna rehabilitacja oraz fizjoterapia. Dzieci korzystają z następujących form usprawniania: masaż suchy, masaż wibracyjny (za pomocą specjalistycznej maty do wibracji),mata cieplna (za pomocą maty Sanitherm o promieniowaniu IR), hydromasaż (wanna do hydromasażu), masaż kończyn dolnych (wirówka do kończyn dolnych), zabiegi oklepywania, ćwiczenia na piłce (piłki gimnastyczne o różnej strukturze), ćwiczenia indywidualne, czynne, oddechowe, wspomagane, pobudzające, rozluźniające, muzyczno-manualne, koordynacyjne, równoważne, nauka chodu, czworakowania, pełzania, ścieżka zdrowia (na terenie ogrodu- drabinki, równoważnie, tor przeszkód), redresja, ogólna stymulacja rozwoju, pionizacja (z wykorzystaniem pionizatorów), ugul, ćwiczenia przy drabinkach i ławeczkach, rotor, basen suchy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające, relaksacja (muzyka relaksacyjna, kołyska rehabilitacyjna,jonizator), lampa Bio- V, lampa sollux, lampa antydepresyjna, stepper, magnetronik, inhalacje.

Chłopcy dodatkowo biorą udział w zajęciach grupowych ogólnousprawniających (zawody sportowe, gra w piłkę, tor przeszkód, jazda na rowerze, nauka jazdy na koniu, na sankach, gry i zabawy ruchowe, nauka pływania, gimnastyka ruchowa).

Dzieci korzystają z systematycznej terapii logopedycznej i neurologopedycznej. Dla każdego z uczestników terapii opracowany jest program ukierunkowany na stymulowanie rozwoju mowy czynnej i biernej, doskonalenie wymowy już ukształtowanej i korygowanie występujących nieprawidłowości. Stosowane są ćwiczenia oddechowe, masaż logopedyczny, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia rytmizujące i słuchowe i inne w zależności od indywidualnych potrzeb. Dodatkowo stosowane są elementy z kinezjologii edukacyjnej, ćwiczenia na orientację w schemacie ciała, ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, nauka żucia, gryzienia, komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny.


Systematyczną pracę terapeutyczną wykonują instruktorzy terapii zajęciowej oraz specjalista stymulacji polisensorycznej, którzy prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne za pomocą następujących metod: metoda Knilla, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbrone, elementy biblioterapii, arteterapia, stymulacja polisensoryczna, terapia zabawą, elementy muzykoterapii, terapia pedagogiczna, stymulacja małego dziecka wg Programu od 0 do 3 lat, ergoterapia, terapia osiągania umiejętności społecznych, elementy masażu twarzy wg Castillo – Moralesa, elementy masażu relaksacyjnego wg metody Shantali, zajęcia rekreacyjne i relaksacyjne, silwoterapia, elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz i inne.

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych kieruje całokształtem działalności kulturalno-oświatowej na terenie placówki i poza placówką. Mieszkańcy Domu biorą czynny i bardzo aktywny udział w wielu wydarzeniach, imprezach i wycieczkach oraz projektach z zakresu kultury i sztuki, rehabilitacji społecznej, zdrowia, hipoterapii, w organizowanych spotkaniach integracyjnych, imprezach kulturalno – oświatowych, różnych formach spędzania wolnego czasu, zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zabawach i grach ruchowych i innych.

Na terenie Domu funkcjonuje Samorząd mieszkańców, którego opiekunem jest instruktor ds. kulturalno-oświatowych. Spotkania odbywają się zasadniczo raz na miesiąc i częściej w razie potrzeby w celu podejmowania inicjatyw związanych ze świętowaniem, spędzaniem wolnego czasu, nowymi propozycjami ze strony wychowanków itp. W placówce istnieje także drużyna harcerska „Tęcza” , która bierze udział w biwakach, wędrówkach górskich, spotkaniach z innymi drużynami.

Dzieci przebywające w naszej placówce objęte są opieką psychologa. Psycholog poza koordynacją zespołem terapeutyczno-opiekuńczym zajmuje się również badaniem i sporządzaniem opinii psychologicznych dla podopiecznych. Prowadzona jest także terapia psychologiczna indywidualna i grupowa.

Podopieczni mają zapewnioną edukację w zakresie pobierania nauki szkolnej na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej – przysposabiającej do pracy. Dzieci o głębokim stopniu niepełnosprawności korzystają z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych / indywidualnych lub zespołowych/. Młodsi mieszkańcy uczęszczają do przedszkola integracyjnego w celu wczesnego wspomagania rozwoju.

Opiekunowie poszczególnych grup wychowawczych zwracają szczególną uwagę w pracy z dzieckiem  na coraz większe usamodzielnianie w zakresie samoobsługi, usprawnianie i uspołecznianie - integrację z otoczeniem na miarę indywidualnych psychofizycznych możliwości i potrzeb.

Działania opiekuńcze Domu wspomagane są przez prace wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia Charytatywno- Opiekuńczego im. Bł. M. Teresy Gerhardinger działającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.