Dom Pomocy Społecznej

Ruda 1

06-300, Przasnysz

tel. 29 752 30 45

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem podstawowych usług, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psycho-fizyczne i intelektualne mieszkańców Domu. W celu określenia indywidualnych potrzeb pod-opiecznych zorganizowane są zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. Do zadań zespołów należy opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i wspólna z podopiecznymi ich realizacja. Działania te koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające na pozio-mie obowiązującego standardu oraz w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkałych, a mianowicie:

1. W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

  - miejsce zamieszkania;
  - wyżywienie;
  - utrzymanie higieny osobistej i czystości użytkowanych pomieszczeń;
  - odzież i obuwie dla osób nie mających możliwości ich zakupienia z własnych środków.

2. Usługi opiekuńcze polegają na:

  - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
  - profilaktyce i pielęgnacji;
  - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3. Usługi wspomagające dotyczą:

  - umożliwienia udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji leczniczej zgodnie z zaleceniem lekarskim;
  - podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej oraz aktywizowania do usamodzielnienia się w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;
  - stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;
  - pomocy w usamodzielnieniu się oraz w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, przez realnie deklarującego się mieszkańca;
  - organizacji czasu wolnego, a w nim umożliwienia rozwijania i zaspokajania zainteresowań kulturalnych i sportowych, udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz wypoczynku, w tym biernego;
  - zaspokojenia potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem;
  - umożliwienia korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy;
  - organizacji świąt oraz indywidualnych uroczystości okazjonalnych mieszkańców;
  - zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców;
  - finansowanie mieszkańcowi, nie posiadającego własnego dochodu, na zakup niezbędnych przedmiotów osobistego użytku w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego;
  - stworzenia warunków do godnego umierania, pomocy lub organizowania pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca oraz opieki nad ich miejscowymi grobami.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.