Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


22-171 Rejowiec Fabryczny, Kanie 129

82 566 24 04

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Kaniem przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - dysponuje 48 miejscami.

Status prawny: Dom jest jednostką budżetową.

Tryb działania: Dom działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia  5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. , nr 142, poz. 1592 ze zm.),
  • ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. , nr 175, poz. 1362 ze zm.),- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 r. , nr 231, poz. 1375 ze zm.),
  • innych ustaw oraz przepisów wykonawczych regulujących zadania domów pomocy społecznej,
  • Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kaniem przyjętego przez Radę Powiatu w Chełmie dnia 15 września 2006 r. (uchwała nr XXVII/205/06),
  • regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Chełmie w dniu 7 maja 2010 r. (uchwała nr 433/10),
Przedmiot działalności i kompetencje:

Dom jest placówką pomocy społecznej stałego pobytu. Świadczy na rzecz mieszkaców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z obowiązującym standardem oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych poszczególnych mieszkańców Domu. Opieka sprawowana jest całodobowo.

Mieszkańcy przyjmowani sa na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla ich miejsce zamieszkania, natomiast decyzje o odpłatności wydaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Przyjęcia do Domu odbywają się według kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc.

Organizacja Domu:

Strukturę organizacyjną Domu stanowią:
  • Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy,
  • Działy: księgowości, do spraw gospodarczych i obsługi,
  • Jednoosobowe stanowiska pracy: inspektor do spraw osobowych, dietetyk.
Dom zatrudnia 48 pracowników posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje:

Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy

w skład którego wchodzą: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, psycholog, kapelan.

Zadaniem zespołu jest: prowadzenie spraw związanych z przyjęciem mieszkańca do Domu i pobytem; udzielanie pomocy w utrzymaniu kontaktu z rodziną, załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych; prowadzenie rehabilitacji podopiecznych w procesie leczenia i różnych form terapii: zajęciowej, aktywizacji ruchu, zajęć sportowo-rekreacyjnych; rozwijanie u mieszkańców zdolności przystosowania do samodzielnego życia poprzez pracę terapeutyczną; pomoc w stosowaniu poprawnych stosunków międzyludzkich, w rozwiązywaniu konfliktów; stosowanie terapii indywidualnej i grupowej.

Majątek, którym dysponuje Dom stanowi mienie powiatu.

Dom zajmuje powierzchnię użytkową 1030 m2, gdzie znajduje się 17 pokoi 2-, 3- i 5 - osobowych. Ponadto pensjonariusze mają do dyspozycji pomieszczenia do terapii zajęciowej, która umożliwia rozwiajanie indywidualnych uzdolnień. Budynek wyposażony jest również w świetlicę, jadalnię i gabinet zabiegowy, ogrzewany jest z kotłowni własnej opalanej olejem opałowym.

Dom jako zespół pałacowo-parkowy zajmuje powierzchnię 16,6 ha.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2019 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.